වීඩියෝ පුස්තකාලය

මෙම වීඩියෝ පුස්තකාලයේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම මගින් ඔබට ඔබගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරගැනීමේ සිට ඔබගේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම දක්වා සියළු ක්‍රම පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හැක. ප්‍රවීන දේශක සුරංජිත් ගොඩගම විසින් මෙහෙයවන මෙය සීමිත කාලයක් සඳහා මසකට රුපියල් 300ක මුදලකට ලබා දෙනු ලැබේ.