ජයටැඹ

ඔබගේ මීලඟ ජය කනුව කරා පියනගන්න එකතු වෙන්න

VIDEO LIBRARY

ලේසියෙන් ඉගෙනගන්න, වීඩියෝ පුස්තකාලයට පිවිසෙන්න

මසකට ආයෝජනය
රුපියල් 300ක් පමණයි

*සීමිත කාලයකට පමණි

අපගේ සාර්ථකත්වයට සහය දීම ගැන ස්තූතියි

VIDEO LIBRARY

ලේසියෙන් ඉගෙනගන්න, වීඩියෝ පුස්තකාලයට පිවිසෙන්න

මසකට ආයෝජනය රුපියල් 300ක් පමණයි

*සීමිත කාලයකට පමණි

TRUSTED BY

ඔබේ ආයතනයේ අළෙවි බලකායට අවශ්‍ය MDRTGYM එකකට ආයෝජනය කරන්න

EMPLOYEE CAREER BUILDING IS THE KEY

එක් එක් ආයතනයන්හි අවශ්‍යතා විවිධයි, සුරංජිත් ගොඩගම ඔවුන් සඳහා විශේෂ විසඳුම් දෙන්න සූදානම්. ඔහු ලංකාවේ බොහෝ ආයතන වලට ලබා දුන් පුහුණු විසඳුම් වලින් එම ආයතන විශාල ප්‍රගතියක් පසුගිය අවුරුදු පහ පුරාවටම ලබා ගෙන ඇත.

අහගන්න, දැනගන්න

සුරංජිත් ගොඩගමයන් විසින් සපයන සියලුම සේවාවන් ගැන විස්තර කරන Website එකක්

සාමාජිකයෙක් වීම ඉතාම සරලයි. එය නොමිලේ ලබාගන්න පුලුවන්. අමතර ප්‍රතිලාබ, සුළු මුදලක් ගෙවීමෙන් ලබාගත හැක.

නවීන සහ උසස් පුහුණු ක්‍රමවේදයන් තුලින් MDRT ඉලක්කයන් පහසුවෙන් නොමිලේ සහ ඉතා සුළු මුදලක් අයෝජනයක් ලබාගැනීමට හැකවීම

අවශ්‍යතාවය අනුව සූදානම් කර ගත හැකියි

ඔව් සමහර පුහුණු සැසි වලදී ප්‍රායෝගික දැනුම පරික්ෂා කරනු ලැබේ